Nghiên cứu in-vitro: Tác dụng chống viêm và chống dị hóa của Tendoactive® trên tế bào gân người

Shakibael et al. Anti-inflammatory and anti-catabolic effects of Tendoactive on human tenocytes in vitro.
Histology and Histopathology 2011; 26: 1173-1185.

Mục tiêu

Nghiên cứu trên mô hình viêm gân thực nghiệm nhằm đánh giá tiềm năng của Tendoactive®, một công thức dược phẩm độc quyền mới được phát triển bao gồm mucopolysacarit, collagen và vitamin C, trong mô hình in-vitro của viêm gân.

Phương pháp

Môi trường nuôi cấy các tế bào gân của người (các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất chất nền ngoại bào là proteoglycan và collegan typ I) được xử lý với IL-1ß trong 72h. Sự biểu đạt collagen typ I, integrin ß1, cyclo-oxygenase -2 (COX-2), caspase -3 và metalproteinase -1 (MMP-1) được theo dõi bằng western blotting.

Hiệu quả của Tendoactive trên sự biểu đạt, phosphoryl hóa và sự chuyển dịch vị trí các thành phần protein của hệ thống NF-kß trong nhân tế bào được đánh giá bằng phương pháp western blotting và miễn dịch huỳnh quang.

Kết quả

Khi nuôi cấy với các tế bào gân, Tendoactive gây ức chế sự hoạt hóa NF-kβ gây ra bởi IL-1β cũng như sự chuyển đổi vị trí của p65 trong nhân. Những tác dụng này liên quan tới tác động ngược trên các đích của NF- kβ bao gồm COX-2, MMP-1 và caspase-3 hoat hóa (hiệu quả chống dị hóa).

Tendoactive cũng đảo ngược tác động gây ra bởi IL-1 β trên sự biểu đạt collagen typ I (hình 2) và thụ thể β1- integrin ( hiệu quả đồng hóa).
Đối với tình trạng của tế bào, tại thời điểm 72h, các tế bào gân đã hoàn toàn hồi phục sự bám dính, sự tăng trưởng và không quan sát thấy dấu hiệu chết tế bào theo chương trình. Mặt khác kết quả đánh giá trên kính hiển vi điện tử cho thấy các tế bào sinh tổng hợp một lượng lớn chất nền ngoại bào- chất liệu rất cần thiết cho sức bền của gân (hình 1).

Kết luận

Các kết quả nghiên cứu cho thấy Tendoactive® có tiềm năng như một chất chống viêm trong điều trị bệnh viêm gân thông qua việc ức chế NF-κB con đường truyền tín hiệu dị hóa qua trung gian IL-1β trong tế bào gân.
jjj

Xem bản Full Text TẠI ĐÂY

 

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x